فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,07,29
فال ورق ( سری پیک )

  

پیک

سیزده ) مردی با موهای تیره - جاه طلب.
( ۱ ژانویه )
دوازده ) زنی با موهای تیره - فریبا - جذاب - بی مرام.
( ۲ ژانویه )
یازده ) جوانی با موهای تیره - شخصی خوش قلب.
۳ ژانویه - ۱ فوریه )
ده ) نگرانی.
( ۴ ژانویه - ۲ فوریه )
نه ) بد شانسی - تاخیر - مجادله.
۵ ژانویه - ۳ فوریه - ۱ مارس )
هشت ) ناراحتی - مخالفت.
۶ ژانویه - ۴ فوریه - ۲ مارس )
هفت ) هشدار در مورد امکان بهم خوردن یک دوستی.
۷ ژانویه - ۵ فوریه - ۳ مارس - ۱ اوریل )
شش ) بهبود شرایط زندگی.
۸ ژانویه - ۶ فوریه - ۴ مارس - ۲ اوریل )
پنج ) تشویش - اضطراب - دخالت.
۹ ژانویه - ۷ فوریه - ۵ مارس - ۳ اوریل - ۱ می )
چهار ) حسادت - دردسر شغلی.
۱۰ ژانویه - ۸ فوریه - ۶ مارس - ۴ اوریل - ۲ می )
سه ) جدایی(احتمالا ناشی از بی اعتمادی).
۱۱ ژانویه - ۹ فوریه - ۷ مارس - ۵ اوریل - ۳ می )
دو ) رسوایی - شایعه - فریب - حیله.
۱۲ ژانویه - ۱۰ فوریه - ۸ مارس - ۶ اوریل - ۴ می )
یک ) مشکلات - یک رابطه عاطفی توام با مشکل.
( ۱۳ ژانویه - ۱۱ فوریه - ۹ مارس - ۷ اوریل - ۵ می - ۳ ژوین - ۱ ژوییه )

ژوکر ) ۳۱ دسامبر.

ادامه دارد.

 1384,07,28
فال ورق ( سری خشت )

خشت

سیزده ) قوی - لجوج - مردی با موهای روشن.
( ۱۴ ژانویه - ۱۲ فوریه - ۱۰ مارس - ۸ اوریل - ۶ می - ۴ ژوین - ۲ ژوییه )
دوازده ) زنی با موهای روشن - سطح بالا - شوخ طبع.
( ۱۵ ژانویه - ۱۳ فوریه - ۱۱ مارس - ۹ اوریل - ۷ می - ۵ ژوین - ۳ ژوییه - ۱ اوت )
یازده ) مردی از اقوام - غیر قابل اطمینان.
( ۱۶ ژانویه - ۱۴ فوریه - ۱۲ مارس - ۱۰ اوریل - ۸ می - ۶ ژوین - ۴ ژوییه - ۲ اوت )
ده ) مسافرت - تغییر و تحولات مفید.
( ۱۷ ژانویه - ۱۵ فوریه - ۱۳ مارس - ۱۱ اوریل - ۹ می - ۷ ژوین - ۵ ژوییه - ۳ اوت - ۱ سپتامبر )
نه ) امکان و شانس بهبود وضعیت مالی.
( ۱۸ ژانویه - ۱۶ فوریه - ۱۴ مارس - ۱۲ اوریل - ۱۰ می - ۸ ژوین - ۶ ژوییه - ۴ اوت - ۲ سپتامبر )
هشت ) ازدواج دیر و دور دست - پول غیر منتظره.
( ۱۹ ژانویه - ۱۷ فوریه - ۱۵ مارس - ۱۳ اوریل - ۱۱ می - ۹ ژوین - ۷ ژوییه - ۵ اوت - ۳ سپتامبر - ۱ اکتبر )

هفت )
یک هدیه.
( ۲۰ ژانویه - ۱۸ فوریه - ۱۶ مارس - ۱۴ اوریل - ۱۲ می - ۱۰ ژوین - ۸ ژوییه - ۶ اوت - ۴ سپتامبر - ۲ اکتبر )
شش ) هشدار در مورد امکان ازدواج مجدد - صلح.
( ۲۱ ژانویه - ۱۹ فوریه - ۱۷ مارس - ۱۵ اوریل - ۱۳ می - ۱۱ ژوین - ۹ ژوییه - ۷ اوت - ۵ سپتامبر - ۳ اکتبر - ۱ نوامبر )
پنج ) ملاقات های مفید.
( ۲۲ ژانویه - ۲۰ فوریه - ۱۸ مارس - ۱۶ اوریل - ۱۴ می - ۱۲ ژوین - ۱۰ ژوییه - ۸ اوت - ۶ سپتامبر - ۴ اکتبر - ۲ نوامبر )
چهار ) میراث.
( ۲۳ ژانویه - ۲۱ فوریه - ۱۹ مارس - ۱۷ اوریل - ۱۵ می - ۱۳ ژوین - ۱۱ ژوییه - ۹ اوت - ۷ سپتامبر - ۵ اکتبر - ۳ نوامبر - ۱ دسامبر )
سه ) دعاوی شخصی یا قضایی.
( ۲۴ ژانویه - ۲۲ فوریه - ۲۰ مارس - ۱۸ اوریل - ۱۶ می - ۱۴ ژوین - ۱۲ ژوییه - ۱۰ اوت - ۸ سپتامبر - ۶ اکتبر - ۴ نوامبر - ۲ دسامبر )
دو ) یک رابطه عشقی که کم کم مهم می شود.
( ۲۵ ژانویه - ۲۳ فوریه - ۲۱ مارس - ۱۹ اوریل - ۱۷ می - ۱۵ ژوین - ۱۳ ژوییه - ۱۱ اوت - ۹ سپتامبر - ۷ اکتبر - ۵ نوامبر - ۳ دسامبر )

یک ) پول - انگشتر یا حلقه.
( ۲۶ ژانویه - ۲۴ فوریه - ۲۲ مارس - ۲۰ اوریل - ۱۸ می - ۱۶ ژوین - ۱۴ ژوییه - ۱۲ اوت - ۱۰ سپتامبر - ۸ اکتبر - ۶ نوامبر - ۴ دسامبر )

 


1384,07,18
فال ورق ( سری گشنیز )
گشنیز

سیزده ) مردی با مو های تیره - صادق - صمیمی.
( ۲۷ ژانویه - ۲۵ فوریه - ۲۳ مارس - ۲۱ اوریل - ۱۹ می - ۱۷ ژوین - ۱۵ ژوییه - ۱۳ اوت - ۱۱ سپتامبر - ۹ اکتبر - ۷ نوامبر - ۵ دسامبر )
دوازده ) زنی با مو های تیره - قوی - جذاب - کارگشا. ( ۲۸ ژانویه - ۲۶ فوریه - ۲۴ مارس - ۲۲ اوریل - ۲۰ می - ۱۸ ژوین - ۱۶ ژوییه - ۱۴ اوت - ۱۲ سپتامبر - ۱۰ اکتبر - ۸ نوامبر - ۶ دسامبر )
یازده ) یک دوست قابل اطمینان. ( ۲۹ ژانویه - ۲۷ فوریه - ۲۵ مارس - ۲۳ اوریل - ۲۱ می - ۱۹ ژوین - ۱۷ ژوییه - ۱۵ اوت - ۱۳ سپتامبر - ۱۱ اکتبر - ۹ نوامبر - ۷ دسامبر )
ده ) دریافت پول از طریقی غیر منتظره - هدیه - خوش شانسی.
(۳۰ ژانویه - ۲۸ فوریه - ۲۶ مارس - ۲۴ اوریل - ۲۲ می - ۲۰ ژوین - ۱۸ ژوییه - ۱۶ اوت - ۱۴ سپتامبر - ۱۲ اکتبر - ۱۰ نوامبر - ۸ دسامبر )
نه ) یک رابطه عاطفی جدید. ( ۳۱ ژانویه - ۲۹ فوریه - ۲۷ مارس - ۲۵ اوریل - ۲۳ می - ۲۱ ژوین - ۱۹ ژوییه - ۱۷ اوت - ۱۵ سپتامبر - ۱۳ اکتبر - ۱۱ نوامبر - ۹ دسامبر )

هشت )
جناح مخالف - خطر در عجولت. ( ۲۸ مارس - ۲۶ اوریل - ۲۴ می - ۲۲ ژوین - ۲۰ ژوییه - ۱۸ اوت - ۱۶ سپتامبر - ۱۴ اکتبر - ۱۲ نوامبر - ۱۰ دسامبر )
هفت ) ثروت - هشدار در مورد دخالت بیجا. ( ۲۹ مارس - ۲۷ اوریل - ۲۵ می - ۲۳ ژوین - ۲۱ ژوییه - ۱۹ اوت - ۱۷ سپتامبر - ۱۵ اکتبر - ۱۳ نوامبر - ۱۱ دسامبر )
شش ) موفقیت در کسب. ( ۳۰ مارس - ۲۸ اوریل - ۲۶ می - ۲۴ ژوین - ۲۲ ژوییه - ۲۰ اوت - ۱۸ سپتامبر - ۱۶ اکتبر - ۱۴ نوامبر - ۱۲ دسامبر )
پنج ) کمک از جانب دوست یا همسر. ( ۳۱ مارس - ۲۹ اوریل - ۲۷ می - ۲۵ ژوین - ۲۳ ژوییه - ۲۱ اوت - ۱۹ سپتامبر - ۱۷ اکتبر - ۱۵ نوامبر - ۱۳ دسامبر )
چهار ) بد شانسی. ( ۳۰ اوریل - ۲۸ می - ۲۶ ژوین - ۲۴ ژوییه - ۲۲ اوت - ۲۰ سپتامبر - ۱۸ اکتبر - ۱۶ نوامبر - ۱۴ دسامبر )
سه ) ازدواج یا توافقی موفقیت امیز. ( ۲۹ می - ۲۷ ژوین - ۲۵ ژوییه - ۲۳ اوت - ۲۱ سپتامبر - ۱۹ اکتبر - ۱۷ نوامبر - ۱۵ دسامبر )
دو ) ناراحتی - مخالفت. ( ۳۰ می - ۲۸ ژوین - ۲۶ ژوییه - ۲۴ اوت - ۲۲ سپتامبر - ۲۰ اکتبر - ۱۸ نوامبر - ۱۶ دسامبر )
یک ) توازن - هماهنگی - مالکیت - بدست اوردن - عشق.
( ۳۱ می - ۲۹ ژوین - ۲۷ ژوییه - ۲۵ اوت - ۲۳ سپتامبر - ۲۱ اکتبر - ۱۹ نوامبر - ۱۷ دسامبر )


 

   1       2    >>
فال