فال، طالع بینی، فال تاروت، فال ازدواج، فال قهوه، فال ورق، فال امروز،فال چای، فال طاس
آموزش فال و طالع بینی . فال تاروت رایگان و واقعی . فال قهوه . فال چای . فال طاس . فال ورق . فال امروزفال

دسترسی سریع
تولبار فال
فال تاروت واقعی و رایگان
فال ورق
فال قهوه
فال چای
فال تاروت
فال رمل
فال طاس
فال امروز
فال با علائم
فال آنلاین فارسی
فال ورق
فال تاروت
آرشیو

پیشنهاد

1384,05,30
( قسمت 50 )

 زاویه ۹۰ درجه : وقتی که علامت جویا تکرار شده و با اختلاف دو خانه در کنار خانه مورد قرار گیرد. مثال برای سوالی که مربوط به خانه ششم بوده:

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 با تکرار شدن علامت مورد در دو خانه دور تر از خانه جویا هم حالت دیگری از ان را خواهیم داشت. هر دو حالت ان نا مطلوب تلقی می شود.

( قسمت ۵۱ )

 زاویه ۱۲۰ درجه : مطابق مثال های قبلی ولی با اختلاف سه خانه. مساعد تلقی شده است.
 زاویه ۱۸۰ درجه : با اختلاف پنج خانه ( یعنی دقیقا رو در رو ). نا مناسب شمرده می شود.
توجه داشته باشید که به عنوان مثال خانه هفتم همیشه با خانه پنجم, ۵ خانه فاصله دارد و بنابراین باید در تمام مسایلی که به خانه هفتم ربط دارند دردسر وجود داشته باشد. به همین علت خانه های جویا و مورد با یکدیگر زاویه نمی سازند و فقط تکرار شده یکی از انها و فاصله اش با دیگری می تواند تشکیل زاویه دهد.
 (زاویه ۱۵۰ درجه وجود ندارد.)  

 


فال